‘Lệnh cấm’ WeChat sắp tới của Hoa Kỳ sẽ không nhắm đến người dùng