Liệu Hoa Kỳ có thể thực sự cắt đứt với Trung Quốc?