Liệu những người tốt có để mặc khi sự kiểm duyệt đe dọa Hoa Kỳ?