Liễu phu nhân thông tỏ mệnh trời, công phu phi phàm thắng cả vạn quân