Ls Ellis: Cơ quan lập pháp tiểu bang là Chìa khóa cho chiến thắng của TT Trump