LS Giuliani: Các quan chức tiểu bang sẽ không cho nhóm của TT Trump tiếp cận các máy bỏ phiếu