Luật mới của tiểu bang Washington ngăn cách cha mẹ khỏi trẻ vị thành niên muốn chuyển đổi giới tính