Luật sư của ông Trump nói ngày xét xử của ông là ‘không thực tế,’ đưa ra dự đoán chuyên môn