Luật sư của TT Trump: ‘Tổng thống hoàn toàn đúng khi sử dụng tất cả các lựa chọn pháp lý’