Luật sư đàn hặc của ông Trump: Truyền thông ‘khát máu’ đang ‘cố gắng chia rẽ đất nước này’