Luật sư Michigan: TT Trump nên hành động sau khi máy bỏ phiếu được giám định ở Quận Antrim