Luật sư Powell sẽ trình bày bằng chứng trước tòa trong ‘hai tuần tới’