LS Giuliani: Vụ kiện Toà an Tối cao Pháp Pennsylvania là bước đầu tiên trong nhiều nỗ lực