Lùi một bước để tiến hai bước: Quân tử chờ thời mà hành động