Đạo kinh doanh của người Việt: Nhà buôn phải có ‘Thương đức, thương tài’