Mạn đàm về ‘hiếu đạo’ (1): Bậc Thánh Vương xưa lấy hiếu trị thiên hạ, như thế nào là hiếu chân chính?