Metaverse thiên đường hay thảm họa?

Metaverse thiên đường hay thảm họa?