Mexico: Số người tử vong do Covid-19 tăng đột biến, các khu vực hết giấy chứng tử