Hiện đại hóa quân đội Trung Quốc: Khai thác công nghệ cao trong dân sự