Mọi lúc mọi nơi, lạm phát luôn là một hiện tượng tiền tệ