Mỗi một phút có một người ở Mỹ qua đời vì Covid-19