Mối quan hệ giữa con người và Thần dưới góc nhìn nghệ sỹ