Một bong bóng Bitcoin nữa chăng? Người ủng hộ hy vọng lần này sẽ khác