Một câu không hợp, chuốc họa vào thân. Một lời khoan dung, vạn sự thông suốt