Một công ty bảo hiểm nữa rời bỏ California

Công ty này đặt mục tiêu ‘tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro.’