Một họa sĩ tài hoa qua đời sau nhiều năm chịu áp lực về tinh thần