Một khoa học gia đã tái phát hiện loại hoa lan tua vàng cam sau 19 năm