Một kiểu ‘tự cách ly xã hội’ ngay cả không trong dịch bệnh