Một lời cảnh báo kịp thời về sự xâm nhập truyền thông của Bắc Kinh ở phương Tây