1/4 các công ty Âu Châu có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc do chính sách ‘zero COVID’