Muốn cuộc đời đẹp hơn, hãy áp dụng một phương châm sống