Mỹ cắt khoản tiền tài trợ còn lại cho WHO, chuyển cho Liên Hợp Quốc