Mỹ chuẩn bị đưa Viện Khổng Tử của Trung Quốc vào kiểm soát