Mỹ – Đài giao lưu quân sự, đẩy lùi áp lực từ Bắc Kinh