Mỹ: Hơn 6,6 triệu người đã đi bỏ phiếu, dự báo lập kỷ lục lịch sử bầu cử