Mỹ tịch thu lô hàng 1.900 đôi găng tay từ Tân Cương