Nam Viện mới trưng bày nhiều tác phẩm Khải thư thuộc hàng Quốc bảo của Đổng Kỳ Xương, Văn Trưng Minh