Nắng dẫu tốt đến đâu cũng cần chừng mực, đến lúc buông thì phải buông!