Natan Sharansky: Thói Tự Kiểm Duyệt Thời Liên Xô | American Thought Leaders

Phân Tích Bình Luận

262 Videos

“Khi không còn lý do gì để hy sinh, thì cũng không còn lý do gì để tồn tại… và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Chủ Nghĩa Dân Tộc là một…