Nền kinh tế đang suy thoái của Trung Quốc đòi hỏi các biện pháp tuyệt vọng từ phía Bắc Kinh

Nền kinh tế Trung Quốc suy thoái dẫn đến việc tiếp cận với người ngoại quốc.