Nền kinh tế Hoa Kỳ thêm 1.4 triệu việc làm vào tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8.4%