Nền tảng truyền thông xã hội mới của ông Mike Lindell bị tấn công sau khi ra mắt