Nếu có những dấu hiệu này, có lẽ bạn nên nghỉ phép