Nếu Shen Yun đến Việt Nam, tôi sẽ là một trong những khán giả đầu tiên đi xem