Nevada: Một người chỉ giữ thẻ Xanh cũng nhận được phiếu bầu qua thư