New York bắt đầu kỳ miễn giảm thuế xăng 6 tháng khi giá tại trạm bơm tiếp tục tăng