New York: ‘Nhầm lẫn’ thêm vào 135.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử chức thị trưởng