Nga bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực tranh chấp của Azerbaijan