Nga điều động 2 oanh tạc cơ chiến lược để tuần tra trên lãnh thổ Belarus