Nga giảm nguồn cung khí đốt, cản trở nỗ lực làm đầy kho lưu trữ của Âu Châu